ปั่นให้หรอยใจเกินร้อย ครั้งที่ 7
พิชิตกุ้ยหลิน

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
ณ จุดชมวิวเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการตรวจสอบรายชื่อนักแข่ง
ขอเชิญทุกท่านร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ
ปั่นให้หรอยใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 พิชิตกุ้ยหลิน
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
ณ จุดชมวิวเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น

วัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยใช้รถจักรยาน
2. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี อำเภอบ้านตาขุน–พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดรุ่นแข่งขัน

1. ประเภทการแข่งขันระยะทาง 100 กิโลเมตร
A เสือหมอบชาย ทั่วไปไม่จำกัดอายุ (OPEN)
B เสือภูเขาชาย ทั่วไปไม่จำกัดอายุ (OPEN)

2. ประเภทการแข่งขันระยะทาง 60 กิโลเมตร
- เสือหมอบ
C1 ชายอายุไม่เกิน 29 ปี
C2 ชายอายุ 30 – 39 ปี
C3 ชายอายุ 40 – 49 ปี
C4 ชายอายุ 50 – 59 ปี
C5 ชายอายุ 60 ปี ขึ้นไป
CW หญิงไม่จำกัดอายุ (OPEN)

- เสือภูเขา
D1 ชายอายุไม่เกิน 29 ปี
D2 ชายอายุ 30 – 39 ปี
D3 ชายอายุ 40 – 49 ปี
D4 ชายอายุ 50 – 59 ปี
D5 ชายอายุ 60 ปี ขึ้นไป
DW หญิงไม่จำกัดอายุ (OPEN)

4. ประเภท VIP ระยะทาง 30 กิโลเมตร
VIP-R เสือหมอบ ชาย/หญิง
VIP-M เสือภูเขา ชาย/หญิง

ค่าสมัครการแข่งขันและรายละเอียดการโอนค่าสมัคร
1. ค่าสมัครการแข่งขัน
- ประเภทการแข่งขัน ระยะทาง 60 และ 100 กม. ค่าสมัครท่านละ 600 บาท
- ประเภท VIP ระยะทาง 30 กม. ค่าสมัครท่านละ 800 บาท

2. รายละเอียดการโอนค่าสมัคร


ช่องทางการสมัครแข่งขัน
1. http://www.surat7.com/regis
2. Line App : @surat7
3. E-mail : wkongkoon@gmail.com

หมายเหตุ การสมัครให้เลือกช่องทางการสมัครทางช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้นและรายชื่อจะปรากฎเมื่อท่านได้โอนและแจ้งค่าสมัครมาแล้ว

เส้นทางแข่งขัน


รางวัลและเสื้อที่ระลึก

ถ้วยรางวัล

เงินรางวัล


ประเภทที่ 1 ระยะทาง 100 กิโลเมตร ประเภทเสือหมอบชาย (Open) และเสือภูเขาชาย (Open)
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000.- บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000.- บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 2,000.- บาท
อันดับที่ 4 เงินรางวัล 1,000.- บาท
อันดับที่ 5 เงินรางวัล 500.- บาท

ประเภทที่ 2 ระยะทาง 60 กิโลเมตร ประเภทเสือหมอบ , เสือภูเขา ชายและหญิง ทุกรุ่น
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000.- บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500.- บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,000.- บาท

กำหนดการจัดการแข่งขัน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561
เวลา 13:00 น. - 20:00 น. รับหมายเลขประจำตัวนักแข่ง ณ จุดชมวิวเขื่อนรัชชประภา ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
เวลา 06:00 น. - 07:00 น. รับหมายเลขประจำตัวนักแข่งและเตรียมตัวแข่งขันพร้อมอาหารเช้า
เวลา 07:00 น. - 07:30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 07:30 น. - 09:00 น. ปล่อยตัวนักแข่ง
เวลา 12:00 น. - 14:00 น. รับถ้วยรางวัลแข่งขันพร้อมอาหารเที่ยง


กติกาและเงื่อนไขของการแข่งขัน

กติกาและเงื่อนไขของจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันประเภทเสือหมอบ

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อประเภทเสือหมอบ (Road Bike) เท่านั้น ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะและใช้สายรัดคางตลอดการแข่งขัน
3. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนักแข่งเพื่อเซอร์วิสทีมของตัวเอง นอกจากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
4. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
5. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับป้ายเบอร์สติกเกอร์ติดที่หน้ารถจักรยานและด้านหลังบนเสื้อของผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น
6. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
7. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด
8. รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ ปี พ.ศ. 2561 ลบด้วย ปี พ.ศ. ที่เกิด
9. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
10. การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 3,000 บาท (หากการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินประกันให้)
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกาและเงื่อนไขของจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันประเภทเสือภูเขาทางเรียบ

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
2. แฮนด์ต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
3. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนักแข่งเพื่อเซอร์วิสทีมของตัวเอง นอกจากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
4. จำกัดขนาดยางไม่ต่ำกว่า 1.5" ไม่จำกัดขนาดขอบล้อ
5. หากตัวถังหรือประเภทรถเป็นประเภทเสือภูเขา แต่ใส่ตะเกียบที่ไม่ใช่โช้ค ให้จัดรถประเภทนี้ไม่ใช้รถจักรยานประเภทเสือภูเขา ถ้าต้องการแข่งขันให้ลงแข่งขันรุ่นประเภทเสือหมอบหรือ VIP แทน
5. รถจักรยานที่เข้าร่วมแข่งขันต้องใช้โช๊คเท่านั้น
6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกะแทกศีรษะและใช้สายรัดคางตลอดการแข่งขัน
7. ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียก ร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
8. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับป้ายเบอร์สติกเกอร์ติดที่หน้ารถจักรยานและด้านหลังบนเสื้อของผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น
9. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อสาร
10. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ.เกิด
11. รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ปี พ.ศ. 2561 ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิด
12. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
13. การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 3,000 บาท (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกันให้)
14. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกาและเงื่อนไขของจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันประเภท VIP

1. สามารถใช้รถจักรยานประเภทใดก็ได้เข้าร่วมแข่งขัน ที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนและอันตรายต่อนักแข่งท่านอื่น
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกะแทกศีรษะและใช้สายรัดคางตลอดการแข่งขัน
3. ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียก ร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
4. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและติดป้ายเบอร์ด้านหลังของเสื้อและด้านหน้าของจักรยานเท่านั้น
5. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อสาร
6. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

สอบถามรายละเอียด

พี่อานนท์ 089-646-3336
ประธานชมรมสุราษฎร์ธานี

พี่บุญรื่น 081-979-5066
รองประธานชมรมสุราษฎร์ธานี

พี่โน 061-782-2494
ประธานชมรมตาขุนไบค์

จัดโดย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา
น้ำดิ่ม ตราสิงห์
ชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานี
ชมรมจักรยานบ้านตาขุน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(